Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

I elektroniczna licytacja działki gruntu zabudowanej domem jednorodzinnym w Kurowie gmina Wiązów

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 235/23, w dniu 07 marca 2024 o godzinie 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości , będącej własnością dłużnika: Joanna Larwa.

 

Nieruchomości składa się z gruntu rolnego zabudowanego, w skład których wchodzi działka gruntu nr 260/10 AM-1 o powierzchni 0,1111 ha ( w tym w klasie gruntu PsIII 0,0220ha, w klasie gruntu Br-PsIII 0,0891ha), położona w obrębie Kurów, gmina Wiązów, powiat strzeliński, woj. dolnośląskie, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 73m2. Obecnie obiekt jest nieużytkowany i znajduje się w stanie awaryjnym, o wartości zerowej. Budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej jako obiekt parterowy z poddaszem użytkowym. Przez teren działki nr 260/10 przebiega sieć wodociągowa i energetyczna (wraz ze słupem), dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00009809/2.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 63 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 47 550,00 zł.

 

 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

 

 

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

 

 

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 6 340,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

 

 

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

 

 

Licytacja zakończy się w dniu 14-03-2024 o godzinie 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

 

Komornik Sądowy

Iwona Maria Kubiak